KVKK Aydınlatma MetniKişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Turna Ahşap İnşaat San. Tic ve Ltd. Şti. (şirket) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından farklı kanallarla ve mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, Turna Ahşap İnşaat San. Tic ve Ltd. Şti. tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

Turna Ahşap İnşaat San. Tic ve Ltd. Şti. yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;
Turna Ahşap İnşaat San. Tic ve Ltd. Şti. kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;
Turna Ahşap İnşaat San. Tic ve Ltd. Şti. insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması;
Turna Ahşap İnşaat San. Tic ve Ltd. Şti. iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;
Turna Ahşap İnşaat San. Tic ve Ltd. Şti. ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.
Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, info@turnaahsap.com.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Turna Ahşap İnşaat San. Tic ve Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda  açıklanmıştır.
 Kişisel Verilerinizi kimlere hangi amaçla aktarıyoruz ?  
Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde,  Turna Ahşap İnşaat San. Tic ve Ltd. Şti. tarafından aşağıda yer alan amaçlarla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yurt içinde ve yurt dışında doğrudan ve dolaylı iştirakimiz bulunan şirketlere, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilmektedir:
Turna Ahşap İnşaat San. Tic ve Ltd. Şti. yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;
Turna Ahşap İnşaat San. Tic ve Ltd. Şti. nin kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;
Turna Ahşap İnşaat San. Tic ve Ltd. Şti. ne insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması;
Turna Ahşap İnşaat San. Tic ve Ltd. Şti. nin iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması, sözleşmelerdeki edimin yerine getirilmesi,
Turna Ahşap İnşaat San. Tic ve Ltd. Şti. nin ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.

Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından aktarılması konusunda detaylı bilgilere, info@turnaahsap.com.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Turna Ahşap İnşaat San. Tic ve Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer verilmiştir.

Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız ;

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
  • KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize ait “info@turnaahsap.com.tr” adresinde yer alan ‘Başvuru Formu’ doldurulduktan sonra aşağıda yer alan yöntemlerle yazılı veya elektronik ortamda ile iletebilirsiniz.

(a)   Başvuru formunun ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile şirketin “D-100 Karayolu Üzeri, Doğanlı Mevkii No:19 - DÜZCE / TÜRKİYE ” adresine gönderilmesi,

(b) Başvuru formunu doldurulup güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun “turnaahsap@hs01.kep.tr” adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi.

(c) Başvuru formunu mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle “info@turnaahsap.com.tr” mail adresine elektronik posta ile gönderilmesi.

  • Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır

Güvenilir ve kaliteli bir üretim anlayışı ana ilkemizdir!

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni'ni incelemenizi rica ederiz. Çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.