img
YÜKLENİYOR...

Kalite, Çevre, İş Güvenliği, İnsan Kaynakları ve İş Etiği

Kalite, Çevre, İş Güvenliği, İnsan Kaynakları ve İş Etiği

Kalite, Çevre, İş Güvenliği, İnsan Kaynakları ve İş Etiği

KALİTE POLİTİKAMIZ

Otomotiv sektörüne ahşap parçalar üreten firmamız, koşulsuz olarak müşteri beklentilerini ve isteklerini karşılamak üzere sürekli iyileştirmeyi, tam zamanında kaliteli ürün üretmeyi amaç edinmiştir. 

Bunu sağlayabilmek için;

 • Her kademede çalışan personelin eğitimine ve memnuniyetine önem vermektedir.
 • Fiyat-kalite-termin hizmet üçlüsünün müşterilere en uygun şekilde sunulması amaçlanan yolumuzdur.
 • Turna Ahşap, güvenli bir çevre oluşturur, çevre ve doğal kaynaklar için riskleri en aza indirecek teknolojiyi takip eder. Geri dönüşüm, yeniden değerlendirme, kirliliğin önlenmesi ve doğaya zararlı atıkların uygun bertarafını sağlar, çevreye ve topluma saygıyı ilke edinmiştir.
 • Personelimizin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atacak riskleri minimum seviyeye indirerek iş kazalarını önlemek için sürekli iyileştirme faaliyetlerini yürütmekte ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal şartlara uymaktadır.
 • Turna Ahşap'ta elde edilen başarı tüm çalışanlardır.

-------------------------------------------------------------------------------------

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Turna Ahşap ; ürün oluşturma, sunma ve ömür çevrimi sonuna kadar, doğrudan ve dolaylı olarak etkileşim içinde olduğu kişi, kurum ve kuruluşların çevre bilincini arttırarak sürdürülebilir olmayı, yerel ve bölgesel komşularına karşı çevresel sorumluluklarını yerine getirerek biyoçeşitliliğin, arazi kullanımının, ormansızlaşmanın korunmasını, çevreci proses ve ürünler ile iklim değişikliğini sürekli azaltacak iyileştirmeler yapmayı görev kabul eder.

Tüm proseslerinde çevrenin ve doğal kaynakların etkin kullanımını esas alan sistemler oluşturur ve sürekliliğini sağlar.

Bu politika doğrultusunda;

 • Çevre ile ilgili yayınları izleyerek, mevcut kanun ve yönetmeliklere uyar.
 • Küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için çevreye karşı duyarlı davranarak, tehlikeli atıkların şeffaf bir biçimde raporlanmasını, yönetilmesini, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması için çalışmayı,
 • Çevre kirliliğini, çevre yönetim sistemiyle birlikte, kirliliğin kaynağında önlenmesi prensibi sayesinde en aza indirerek kontrol altında tutmayı,
 • Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışmalarımızla, taşeronlarımızla ve çevre halkı ile iletişim içerisinde olarak bilinçlendirir ve katılımlarını sağlamayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık, güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmayı,
 • Üretim taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atıkların (katı, sıvı, gaz) kontrol altına alınmasını çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesini veya geri dönüşümde değerlendirmeyi sağlamayı,
 • Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp ham madde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunması sağlamayı,
 • Tüm üretim, geri kazanım ve hizmet faaliyetlerimiz süresince doğal kaynakları korumak için enerji ve su kullanımını en aza indirmek, uygun teknolojileri kullanarak  doğal kaynakların korunmasını sağlamayı,
 • Turna Ahşap tüm ticari faaliyetlerinde hayvan refahı ilkelerine saygı gösterir, nesli tükenmekte olan türlerin hayvan ve bitkilerinin korunmasına yönelik Washington Nesli Tükenmekte Olan Yabani Fauna ve Flora Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme'yi (CITES) tanır ve ticari faaliyetlerini buna göre düzenler,
 • Ülkeye özgü yasalara uygun olarak, ilgili hava ve gürültü emisyonlarının çevresel etkileri düzenli olarak kontrol etmeyi ve değerlendirmeyi, gerekirse, insanlara veya çevreye kalıcı zarar vermeyecek şekilde bir optimizasyon veya koruyucu önlem almayı,
 • Karbonsuzlaştırma (dekarbonizasyon ) konusunda çalışma yapmayı
 • Başlatılan yenilenebilir enerji kullanım çalışmalarını sürekli ve kalıcı hale getirmeyi,
 • Atıklarımızı düzenli şekilde yetkili firmalar ile bertaraf ederek, toprak kalitesi ve su kalitesine katkıda bulunmayı
 • Sera gazları emisyonlarını azaltmayı ve raporlamayı,
 • Firmamız tarafından; biyoçeşitliliğin korunması için, arazi kullanımının en etkili biçimde yapmak için, ormansızlaşmanın önüne geçmek için üzerine düşen tüm görevleri yerine getirmeyi,
 • Belirlenen amaç ve hedeflerimizi periyodik olarak gözden geçirmeyi bu amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları oluşturmayı ve çevre performansını sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.
   

-------------------------------------------------------------------------------------

İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Turna Ahşap uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerine uymayı, sürekli gelişimi, çalışanların ve çalışan temsilcilerinin katılımı ile güvenli çalışma ortamları yaratmayı İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının temeli kabul eder.

Bu politika çerçevesinde;

 • İşyerinde iş kazası ve meslek hastalıkları riskini azaltacak ve ortadan kaldıracak şekilde risk değerlendirmesi yaparak çalışanlar için güvenli, sağlıklı ve ergonomik işyeri ortamını sağlamayı,
 • Çalışanların, tüm 3. şahıs firma ve ilgili tarafların İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarını etkin bir şekilde yerine getirmeleri için eğitim faaliyetleri düzenlemeyi,
 • Başarılı bir İSG performansına ulaşmak için nicel hedefleri belirlemeyi, aksiyon planları oluşturmayı, gerçekleşme düzeylerini takip etmeyi ve olası acil durumlar için gerekli planlamaları yaparak proaktif önlemler almayı,
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yasal mevzuata ve yönetmeliklere uymayı,
 • Can ve mal güvenliği için tehlike oluşturan yangın, kimyasallardan kaynaklanacak zehirlenme, yaralanma ve hastalık gibi tehlikelere karşı tüm tedbirleri almak ve bu konuyla ilgili yürütülen çalışmaların uygulanabilirliğini denetlemek ve gerekli güncellemeleri yapmayı,
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin uygun makine ve ekipmanları, kişisel koruyucu malzemelerinin kullanılmasını sağlayarak, çalışanlarımızın güvenliğini sağlamayı ve bu konularda sürekli iyileştirmelerde bulunmayı,
 • Faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda, yeni yatırım ve mevcut operasyonlarda İSG ile ilgili sorumlu olduğumuz ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere, toplu iş sözleşmesi ve diğer yükümlülüklere uygun hareket etmeyi,

Taahhüt eder.

-------------------------------------------------------------------------------------

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

 • Şirketimizin misyonu, vizyonu ve stratejik planı doğrultusunda ihtiyaç duyulan nitelik ve yetkinlikte insan kaynağının temin edilebilmesi ve doğru kişinin doğru yerde istihdam edilmesini sağlayacak sistemi kurmak ve geliştirmek, 
 • Yetenekli ve gelişime açık personel seçimleri yaparak bu personeller ile uzun soluklu dijital ve çalışan odaklı en etkin sistem ve süreçleri uygulayarak çalışanlarımıza değer katmak,
 • Çalışanların eğitim ihtiyaç analizi ve fırsat eşitliği doğrultusunda eğitim planlamalarını yapmak ve bireysel kariyer planlarının gerçekleştirilmesi için gelişimlerine katkı sağlamak,
 • Örgütsel bağlılığı artırmak, kurum içi iletişimi güçlendirmek ve çalışanların   motivasyonunu arttıracak uygun çalışma saatleri, ücretler, yardımlar, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri sağlamak,
 • Çok kültürlülük ile yoğrulmuş farklılıkları bir fırsat olarak gören ve çeşitlilik ile beslenen bir çalışan profili barındırmak,
 • Performans değerlendirme ve yetkilendirme sistemi doğrultusunda personelin görevi içerisinde terfi edebilmesi, tanıma, takdir ve kişisel gelişim uygulamaları ile çalışanları desteklemek ve imkan sağlamak,
 • İş sağlığı ve güvenliği kapsamında tüm personelin kendilerini güvende hissedebileceği bir iş ortamı oluşturmak,
 • Ekip çalışmasını, takımdaşlık bilincini, adil rekabeti destekleyen ve olası çıkar çatışmasına yol açmayacak ortamı sağlamak,
 • Çalışanlarımızın kişisel verilerinin güvenliğini sağlamak,
 • Bireysel, toplumsal ve çevresel sorunlara karşı sorumluluk bilinci yüksek bireyler ile toplumun refahına hizmet etmeyi amaçlayan bir yaklaşım içinde olmayı ve uygulamalarımızı sürekli bu amaçlar doğrultusunda iyileştirmeyi hedefleriz.
 • Turna Ahşap bünyesinde çocuk işçi ve 18 yaşından küçük gençler çalıştırılmaz.
 • Hapishane işçiliği borç ödeme amaçlı işçilik, askeri işçilik, modern kölelik şekilleri ve her çeşit insan ticareti de dahil olmak üzere zorla çalıştırma uygulamalarının tümünü yasaklarız.
 • Çalışanların toplu sözleşme hakkı ve örgütlenme özgürlüğüne saygı gösterilir.
 • Kadınların işgücüne katılımını destekleyerek kadın-erkek fırsat eşitliği ilkelerini tüm insan kaynakları politikalarımızda ve prosedürlerimizde, işbu insan hakları politikası güvence altına almayı ve kadın istihdamını arttırmayı hedefleriz.
 • Değer zincirimiz kapsamındaki arazi, orman , su  ve zorunlu tahliye  kullanımımızın insan haklarına olası etkilerinin farkındayız ve bu konuyu özel politika ve uygulamalarla ele alıyoruz. Çevre Politikamıza paralel olarak, insanın su kaynaklarına ve güvenli içme suyuna olan ihtiyacına ve uygun sanitasyon ile hem ekosistemlerin hem de toplumların korunmasına saygı duyarız.
 • Özel veya kamu güvenlik güçlerinin kullanımı : Şiddetten, tacizden, iç veya dış tehditlerden kaynaklanan diğer güvensiz veya rahatsız edici durumlarda çalışanın onuruna, gizliliğine ve itibarına saygılı olacak şekilde güvenlik güçlerinden yararlanılır.
 • Güvensiz veya rahatsız edici şartların olmadığı bir işyeri sağlamayı, calışanlar için gerekli olduğunda ve çalışanın onuruna, gizliliğine ve itibarına saygılı olacak şekilde özel veya kamu güvenlik hizmetleri sağlanması hedefleriz.
 • Azınlıkların ve yerli halkların, haklarını en etkili biçimde teminat altına almayı bünyemizde bulunan tüm bu değerlere önem vermeyi hedefleriz.

-------------------------------------------------------------------------------------

İŞ ETİĞİ POLİTİKAMIZ

İş etiği kurallarımız aşağıdaki maddeleri kapsamaktadır :

Turna Ahşap,

 • Çalışanlarının haklarına saygı göstererek, onlara iyi ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlar.
 • Çalışanlarının yeteneklerinin en iyi şekilde kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlar, yetenek ve becerilerini geliştirmede herkese eşit fırsatlar tanır ve katılımcı bir iş ortamı yaratır.
 • Çalışanlarının tüm ilgili taraflar ile olan ilişkilerinde doğruluk ve dürüstlük ilkesine bağlı kalmasını sağlar.
 • Kişiler veya kuruluşlar hakkında dayanaksız ve asılsız beyanlarda bulunmak ve/veya dedikodu yapılması ve çalışma arkadaşlarının kötülenmesi, etik değerlere aykırıdır.
 • Şirketimiz, çalışanlarımızdan iş etiğine aykırı durumları bildirmesini bekler. Bildirim yapan çalışanın bilgilerinin saklı tutacağını ve herhangi bir disiplin uygulamasına tabi olmayacağını taahhüt eder.
 • Şirketimiz çalışanlarının ve ilgili tarafların kişisel bilgilerini koruyan şirket içi uygulamalar ile bilgi güvenliği sağlar. Bu uygulamalara aykırı durumlar kabul edilemez.
 • Kamuyu aydınlatma gerektiren durumlarda, çalışanlarımız yetki verilmedikçe şirket adına üçüncü şahıslara sözlü ya da yazılı açıklamada bulunamaz.
 • Şirketimiz hiçbir şekilde yolsuzluk, dolandırıcılık, zimmet veya rüşvete müsamaha göstermez.
 • Çalışanlarımız şirketin gizli bilgilerini, ticari sırlarını, fikri mülkiyet haklarını üçüncü şahıs veya kurumlarla paylaşamaz.
 • İşimizi, operasyonlarımızı gerçekleştirirken adil ve güçlü rekabeti teşvik eder, rekabet hukukunun gelişmesini destekleriz.
 • Turna Ahşap, faaliyetlerini dürüstlük, bütünlük ve mümkün olan en yüksek etik standartlarını gözeterek ve tüm antitröst yasalarına uygun bir şekilde yürütmeye kendisini adamıştır.
 • Turna Ahşap devlete, yerel yönetimlere, 3. Sahışlara ve istihdam ettiği personellerine karşı tüm mali sorumluluklarını yerine getirir, doğru ve  resmi belgelerini kayıt altına alır.
 • Ekip çalışmasını, takımdaşlık bilincini, adil rekabeti destekleyen ve olası çıkar çatışmasına yol açmayacak ortamı sağlamak,
 • Tüm muhbirlerin yapacağı ihbarların inceleneceği, gizliliğe önem verileceği ve misilleme olasılığının indirgeneceği konusunda güvence sağlamayı,
 • Şirketimiz bu politikada belirtilen ilkeler hakkında eğitimler ve dokümanlar ile çalışanlarını bilgilendirerek, çalışanlarını sürece dahil eder.

 

GENEL MÜDÜR

MEHMET SAYGUN

 

Bu İçeriği Paylaş